Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khuyến cáo chung của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID - 19

Khuyến cáo chung của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID - 19

 

Nguồn: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/khuyen-cao-chung-cua-bo-y-te-ve-phong-chong-benh-viem-uong-ho-hap-cap-covid-19-ncov

Thu Linh - Tổ Truyền thông