Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Chức năng:

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) là khoa chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phó giám đốc phụ trách và chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về thực hiện công tác KSNK tại các khoa, phòng, bệnh viện,

2. Nhiệm vụ:

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động, quy định/quy trình KSNK trình Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KSNK phê duyệt.

 - Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và KSNK trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

- Xây dựng vị trí việc làm, mô tả công việc của nhân viên khoa KSNK .

 - Thực hiện các hoạt động giám sát: Nhiễm khuẩn bệnh viện, giám sát môi trường, giám sát kháng kháng sinh, giám sát thực hiện các quy định, quy trình về KSNK của nhân viên y tế, báo cáo Giám đốc, Hội đồng KSNK và đề xuất giải pháp khắc phục.

- Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động KSNK và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

 - Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động KSNK của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

 - Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế, đồ vải.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về KSNK cho nhân viên y tế và học viên. - Theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường.

 - Truyền thông về KSNK cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh, khách tới thăm.

- Phụ trách trực tiếp và chịu trách nhiệm phân công nhân sự trực quản lý hệ thống xả thải, vệ sinh môi trường bệnh viện. Hàng năm có đề xuất, kiến nghị về cơ chế quản lý, điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo hệ thống xả thải của bệnh viện và các cơ sở 2, cơ sở 3 đạt yêu cầu của các cơ quan quản lý môi trường.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến về công tác KSNK.

3. Lãnh đạo khoa hiện nay:

4. Video hoạt động của khoa ( đang cập nhật)

5. Liên hệ

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Cơ sở 1: 929 La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tổ Truyền thông