Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ TUYỂN CÓ KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG THẤP HƠN LIỀN KỀ

THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ TUYỂN CÓ KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG THẤP HƠN LIỀN KỀ

Thông báo