Trưởng khoa và trưởng phòng

Ths. Bs. Phạm Phương hạnh

Trưởng Khoa khám chuyên sâu A1

Ths. Bs. Lưu Quốc Khải

Trưởng Khoa A2

Ths. Bs. Nguyễn Hùng Sơn

Trưởng Khoa D3

Ths. Bs. Trần Ngọc Đính

Phụ trách Khoa D5

Ths. Bs. Phan Thị Huệ

Trưởng Khoa Sơ sinh

Ts. Bs. Trần Thế Quang

Trưởng Khoa Gây Mê Hồi Sức Tích Cực

Bs CKII. Xa thị Minh Hoa

Trưởng Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

ĐANG CẬP NHẬP

Trưởng Khoa A3

Ths. Bs. Chử Quang Độ

Trưởng Khoa D4

Ths. Bs. Lê Thế Vũ

Trưởng Khoa C3

Ths. Bs. Nguyễn Cảnh Chương

Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến - Nghiên cứu khoa học

Ths. Bs. Nguyễn Văn An

Phụ trách Bộ phận Giải Phẫu Bệnh

Ds CKII. Nguyễn Anh Phương

Trưởng Khoa Dược

Ths. Bs. Nguyễn Thị Thanh Hà

Trưởng Khoa Xét Nghệm

Ths. Bs. Nguyễn Thị Thu Phương

Trưởng Khoa Khám Bệnh

Ths. Bs CKII. Nguyễn Thị Bích Thủy

Trưởng Bộ phận Khám tự nguyện 1

Bs CKII. Diêm Thị Thanh Thủy

Trưởng Khoa Khám tự nguyện 2

Bs CKII. Nguyễn Tuấn Minh

Trưởng Khoa Sinh Đẻ Kế Hoạch

Ths. Bs. Vương Ngọc Đoàn

Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Bs CKII. Phạm Thúy Nga

Trưởng Khoa Hỗ trợ sinh sản

Ths. Phạm Huy Cường

Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin

CN. Đỗ Thị Minh Nguyệt

Trưởng Phòng Hành chính quản trị

Ths. Phạm Thị Hồng Thúy

Trưởng Phòng Tài chính kế toán

Ths. Mai Thu Hạnh

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

CN. Trương Thị Mỹ Hà

Trưởng Phòng Điều dưỡng

Ths. Ks. Nguyễn Chí Thành

Trưởng Phòng Vật tư kỹ thuật

BS CKII Đỗ Xuân Vinh

Trưởng Khoa A4