Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

BẢNG GIÁ KHÁM VÚ, SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ

BẢNG GIÁ KHÁM VÚ, SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ

                                             KHÁM VÚ, SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ                                              
     
STT Dịch vụ Giá (VNĐ)
1 Khám vú 300,000
2 Khám vú (Chuyên gia) 500,000
3 Siêu âm vú 2D 196,000
4 Siêu âm Doppler tuyến vú 291,000
5 Chụp Xquang tuyến vú một bên 273,000
6 Chụp Xquang tuyến vú hai bên 600,000
7 Chụp cộng hưởng từ tuyến vú 3,701,000
8 Xét nghiệm CA 15-3 254,000
8 Sinh thiết kim nhỏ tuyến vú 380,000
10 Siêu âm đàn hồi mô vú 291,000
11 Siêu âm tuyến giáp 196,000

.Cập nhật theo Thông tư 13/2023/TT-BYT