Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

BẢNG GIÁ KHÁM VÚ, SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ

BẢNG GIÁ KHÁM VÚ, SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ

                                             KHÁM VÚ, SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ                                              
    Giá (VNĐ)  
STT Dịch vụ Tự nguyện Chuyên gia
1 Khám vú 250,000 300,000
2 Siêu âm vú 2D 220,000 300,000
3 Chụp hai bên vú tư thế thẳng và chếch trong ngoài 600,000 600,000
4 Chụp một bên vú tư thế thẳng và chếch trong ngoài 300,000 300,000
5 Xét nghiệm CA 15-3 280,000 280,000
6 Sinh thiết kim nhỏ tuyến vú 600,000 600,000
7 Siêu âm 3D/4D quét tự động 500,000 500,000
8 Siêu âm đàn hồi mô vú 300,000 300,000
  Siêu âm tuyến giáp 220,000 300,000