Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XII

HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XII

Ngày 12 tháng 9 năm 2017. Đảng ủy, Ban Giám Đốc bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt trong bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Tại Hội nghị đồng chí Hoàng Ngọc Sáu – Ủy viên thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Quận Ủy Ba Đình đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”  và công tác tổ chức cán bộ.

Hơn 120 đảng viên và cán bộ chủ chốt  dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên, cán bộ chủ chốt hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.