Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Hướng dẫn số 121 – HD/BTGQU ngày 03 tháng 05 năm 2024

Hướng dẫn số 121 – HD/BTGQU ngày 03 tháng 05 năm 2024

Ngày 31/5/1961, một dấu mốc lịch sử quan trọng đã ghi nhận sự ra đời của khu phố Ba Đình mới trên cơ sở sáp nhập khu phố Ba Đình, Trúc Bạch và một số xã ngoại thành. Trải qua 63 năm xây dựng và phát triển, khu phố Ba Đình mới đã trở thành quận Ba Đình văn minh hiện đại, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.

Ngày 09/6/1961, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 124-NQ/ĐBHN về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời khu phố Ba Đình. Đây là bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của khu phố Ba Đình, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh của tổ chức Đảng trong lãnh đạo nhân dân địa phương

Căn cứ Hướng dẫn số 121 – HD/BTGQU ngày 03 tháng 05 năm 2024 về Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập quận Ba Đình (31/5/1961 - 31/5/2024), 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ quận Ba Đình (09/6/1961- 09/6/2024), 43 năm Ngày thành lập chính quyền phường thuộc quận của Quận ủy Ba Đình. Nội dung hướng dẫn như sau:

  1. Tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu của quận đã được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh qua 63 năm xây dựng và phát triển. 
  2. Tuyên truyền giáo dục truyền thống, lịch sử hình thành và phát triển của quận; khẳng định, phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục động viên, phát động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tham gia phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất, tiếp tục phấn đấu xây dựng quận Ba Đình văn minh, hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 
  3. Tuyên truyền nêu bật truyền thống lịch sử, văn hóa quận Ba Đình và những bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 63 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là gần 40 năm thực hiện sự đổi mới, những thành quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, những thay đổi trong 63 năm xây dựng và phát triển; khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới. 
  4. Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân các vị lãnh đạo tiền khởi nghĩa, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, các gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, thương binh, liệt sỹ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương Người tốt, việc tốt có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển quận Ba Đình. 
  5. Tuyên truyền, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp về vùng đất, con người Ba Đình; qua đó, khơi dậy tiềm năng, phát huy thế mạnh của địa phương. Phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Nhằm nâng cao nhận thức, niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; truyền thống 63 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền quận Ba Đình; khơi dậy niềm tự hào, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ; tiếp tục khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội hưởng ứng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập quận Ba Đình, 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ quận Ba Đình và 43 năm Ngày thành lập chính quyền phường thuộc quận:

- Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Bệnh viện.

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên và các cán bộ nhân viên Bệnh viện hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập quận Ba Đình, 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ quận Ba Đình và 43 năm Ngày thành lập chính quyền phường thuộc quận, gắn với tuyên truyền những kết quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Thành ủy hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội”, 07 Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của cơ quan, đơn vị.