Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Miễn phí khám, siêu âm, xét nghiệm đối với khách hàng có song thai chung một bánh rau và khách hàng có dải sơ buồng ối

Miễn phí khám, siêu âm, xét nghiệm đối với khách hàng có song thai chung một bánh rau và khách hàng có dải sơ buồng ối

Tổ Truyền thông