Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Lãnh đạo khoa hiện nay:

+ Trưởng khoa : Bs CKII Nguyễn Xuân Chường

+ Phó khoa : Th. BS CKII Đỗ Đình Hải

+ Phó khoa : Bs CKI Nguyễn Thị Phương Lan

+ Điêu dưỡng trưởng: CN Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  • Thành lập: Từ năm 1990 với sự phát triển của khoa học kỹ thuật siêu âm chẩn đoán đã trở nên phổ biến rộng rãi từ đó Khoa Chẩn đoán hình ảnh được thành lập
  • Tổng số nhân viên: 37

+ Bác sỹ: 13

+ KTV: 3

+ NHS, điều dưỡng: 19

+ Hộ lý: 02   

Chức năng nhiệm vụ chuyên sâu:

- Siêu âm chẩn đoán thường quy phục vụ công tác khám chữa bệnh.

- Chụp Xquang chẩn đoán và thường quy

- Khám sức khỏe cho CBCNV trong và ngoài Bệnh viện

Thành tích đã đạt được:

- Được Bệnh viện khen thưởng Tập thể Lao động giỏi đều đặn hàng năm.

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.