Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG:

- Trưởng phòng: Ths. BS Vũ Văn Vinh

- Phó Phòng: Ths Nguyễn Thị Thu

Tổng số nhân viên: 10

+ Thạc sĩ: 3

+ Cử nhân: 7

VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG:

    Phòng Quản lý chất lượng là phòng chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác đảm bảo, cải tiến và nâng cao chất lượng của  Bệnh viện

NHIỆM CỤ CHUNG:

 1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai hoạt động QLCLBV, cải tiến chất lượng trong Bệnh viện
 2.  
 3. Thiết lập hệ thống quản lý sai sót, và đề xuất các giải pháp khắc phục
 4.  
 5. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện; phối hợp với các bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường các chỉ số chất lượng Bệnh viện
 6.  
 7. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, đánh giá chất lượng nội bộ của Bệnh viện, đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn
 8.  
 9. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh
 10.  
 11. Duy trì quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bệnh viện
 12.  
 13. Áp dụng bộ tiêu chuẩn QLCLBV
 14.  
 15. Triển khai thực hiện đánh giá chất lượng Bệnh viện dựa theo tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng của BYT ban hành hoặc thừa nhận.
 16.  
 17.