Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Lãnh đạo khoa hiện nay:

+ Trưởng phòng: Th.s Phạm Thị Hồng Thúy.

+ Phó phòng: Th.s Hoàng Thị Vân Giang

                       CN. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

+ Tổ trưởng công tác: Lê Tuấn Anh

- Thành lập: Phòng Tài chính - Kế toán được thành lập năm 1979 cùng với sự ra đời của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ - Ban Giám đốc cùng sự đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm của toàn phòng, từ ngày đầu thành lập chỉ có 5 nhân viên đến nay phòng đã có một đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực đáp ứng kịp thời sự phát triển ngày một lớn mạnh của bệnh viện với doanh thu năm 2014 ước khoảng trên 430 tỷ đồng.
- Lãnh đạo qua các thời kỳ:

- Từ năm 1979 – năm 1996: Bà Nguyễn Ánh Kim;
            -    Từ năm 1996 – năm 2014: Bà Trần Thị Thủy;

- Từ năm 2014:                       Ông Trần Ngọc Hà.

- Chức năng, Nhiệm vụ

            + Quản lý, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính của bệnh viện. Tổng hợp phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, gắn với các hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Tham mưu, đề xuất các giải pháp với Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến quản lý kinh tế - tài chính trong bệnh viện.

            + Tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước về khám chữa bệnh.
            + Lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm.
            + Lập báo cáo Tài chính hàng quý, hàng năm nộp cơ quan quản lý cấp trên theo quy định hiện hành.

            + Xây dựng phương án Tự chủ tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát huy hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực của bệnh viện .
            + Xây dựng quy trình chuyên môn đối với các hoạt động TCKT và quy trình phối hợp trong quản lý bệnh viện. Tổ chức thu viện phí theo quy định hiện hành, quản lý sử dụng nguồn thu viện phí tiết kiệm có hiệu quả.

             + Kết hợp với các khoa phòng thực hiện đúng Luật Ngân sách và các chế độ chính sách liên quan.
- Hoạt động chuyên môn
           
Phòng có các bộ phận công tác:
            - Kế toán tổng hợp.
            - Kế toán thu chi viện phí.
            - Kế toán kho
            - Kế toán tài sản.
            - Kế toán tiền lương.
            - Kế toán thanh toán.

- Thủ quỹ

- Các thành tựu đạt được:
            - Trong những năm gần đây công tác tài chính kế toán trong bệnh viện đã đạt được những thành tựu to lớn: Ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán, số liệu kế toán luôn được phản ánh cập nhật kịp thời, đầy đủ và chính xác. Việc xây dựng, thực hiện Phương án tự chủ tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ đã mang lại hiệu quả rất rõ rệt đối với việc thực hiện nhiệm vụ của bệnh viện, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ viên chức. Công tác tham mưu cho Ban Giám đốc bệnh viện đă được nâng lên một bước, đảm bảo các quyết định, những biện pháp điều hành về kinh tế tài chính đạt hiệu quả cao, giúp cho công tác chuyên môn của bệnh viện thành công trên tất cả các mặt.

            - Công tác quản lý thu chi viện phí đã đuợc hoàn thiện cơ bản, nhờ sự triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng mạng tin học trong bệnh viện, tất cả các nguồn thu đều được phản ảnh kịp thời, chính xác và được quản lý chặt chẽ, các khoản chi hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả, số liệu được cập nhật thường xuyên và kịp thời khắc phục tình trạng quá tải về bệnh nhân .

            - Việc quản lý hạch toán cấp phát sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao y tế được cập nhật từng ngày, chi tiết chính xác theo từng bệnh nhân và từng khoa phòng.

            Với những thành tích đạt được trong 35 năm, phòng đã được cấp trên tặng thưởng nhiều bằng khen về tập thể lao động giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...
-  HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
            - Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh tế trong bệnh viện, đề xuất với các cơ quan chức năng ban hành, sửa đổi một số cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tế công tác tài chính bệnh viện.

            - Nghiên cứu triển khai các giải pháp tăng thu tiết kiệm chi, huy động, phát huy tối đa các nguồn lực để đưa bệnh viện ngày càng phát triển.

            - Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống định mức tiêu hao cho từng lĩnh vực, tăng cường thực hiện phương án tự chủ tài chính và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ cùng với việc công khai tài chính.  

            Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được. Phòng TCKT sẽ không ngừng phấn đấu học tập, hoàn thiện mình để đáp ứng sự lớn mạnh của Bệnh viện,hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng uỷ - Ban giám đốc giao, phục vụ công tác khám chữa bệnh ngày một tốt và hiệu quả.